Billetter

Vedtægter

§1 Formål
Jels Vikingespil, der har hjemsted i Vejen Kommune, opfører hvert år et vikingespil på Jels Friluftsteater.

§2 Medlemmer
Alle, der har og tidligere har haft tilknytning til Jels Vikingespil, kan optages som medlemmer af foreningen. Til foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse for det kommende år fastsættes på hvert års generalforsamling.

Ved afstemning og valg har alle medlemmer over 15 år stemmeret, alle myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen og diverse udvalg.

§3 Bestyrelsen
Foreningen, der er stiftet den 26. oktober 2001, ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges eller udpeges på følgende måde:
6 medlemmer valgt af generalforsamlingen for en 2 årig periode.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, begge for 1 år.
1 medlem valgt af kommunalbestyrelsen. Valget følger den kommunale valgperiode. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke udpeger 1 medlem, består bestyrelsen af 7 medlemmer.
1 regnskabsfører valgt af generalforsamlingen for en 2 årig periode.
Tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret er instruktøren lederne/koordinatorerne for de stående udvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Andre ansvarsområder kan også tildeles medlemmerne.

§4 Bestyrelsens ansvar/kompetencer
Bestyrelsen har ansvaret for produktionen af det årlige vikingespil med tilhørende arrangementer i Valhal og på Valhaltorvet samt alt PR-arbejde i forbindelse hermed.

Bestyrelsen afgør, hvilke stykker, der skal spilles.

Bestyrelsen ansætter og afskediger instruktør, scenograf, fægtemester, lysdesigner og andet professionelt personale.

Bestyrelsen udarbejder organisationsplan for Jels Vikingespil, samt udpeger ledere/koordinatorer for de stående udvalg og øvrige afdelingers ledere.

Bestyrelsen søger at finde en samarbejdspartner i Jels og udarbejder en samarbejdsaftale med denne om sekretariatsfunktion, billetsalg, PR m.m.

§5 Organisation
Bestyrelsen udarbejder en organisationsplan for Jels Vikingespil. Organisationsplanen fastsætter antallet af stående udvalg samt udvalgenes ansvarsområder.

Bestyrelsen udpeger ledere/koordinatorer for de stående udvalg. Disse fungerer som formænd for deres respektive udvalg.

Bestyrelsesformanden eller et andet bestyrelsesmedlem i dennes sted kan deltage i udvalgenes møder.

Der vælges, i alle udvalg, en sekretær til at tage mødereferat. Udvalgene referer til bestyrelsen.

Til at varetage de medvirkendes interesser i forbindelse med produktionen, herunder bl.a. de sikkerhedsmæssige forhold, vælges på “alle dagen” en person af og blandt aktørerne på scenen.

I tilfælde af ændringer i organisationsplanen (antallet af stående udvalg) forelægges dette generalforsamlingen til godkendelse.

§6 Afdelingsledere
Bestyrelsen udpeger det nødvendige antal afdelingsledere. Afdelingslederne har ansvaret for afdelingens “produktion”, og har ansvaret for overholdelse af afdelingens budget.

Bestyrelsen indkalder til mindst 3 årlige afdelingsledermøder.

§7 Økonomi
Bestyrelsen har ansvaret for Jels Vikingespils økonomi. Den udarbejder budget og foretager løbende budgetkontrol. Bestyrelsen forelægger et revideret regnskab samt kommende års budget for generalforsamlingen.

Jels Vikingespils regnskabsår går fra 22.09 til 21.09. Regnskabet føres af en af generalforsamlingen valgt regnskabsfører.

Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse efter at være revideret og påtegnet af to revisorer. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.

Da Vejen Kommune yder en garanti på 100.000 kr. forelægges det reviderede og påtegnede regnskab kommunalbestyrelsen til orientering.

For foreningens gæld hæfter kun foreningen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for gælden.

§8 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse sker ved annoncering i den lokale presse, samt ved meddelelse til medlemmerne i medlemsbladet “Runestaven” mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen med angivelse af dagsorden. Alle deltagerne i Jels Vikingespil kan komme til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelsen sker med samme varsel og på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens samlede beretning.
Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
Valg til bestyrelsen. Der vælges 3 personer hvert år for en 2 årig periode. Ligeledes vælges to suppleanter, begge for 1 år.
I ulige år valg af regnskabsfører.
Valg af 1 revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant. Revisorsuppleanten vælges for et år.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Eventuelt.
Ved afstemning og valg er almindelig stemmeflerhed afgørende, uanset antallet af fremmødte. Hver medlem har det antal stemmer som svarer til det antal personer, der skal vælges. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning.

§9 Tegning
Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

§10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages, når de er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§11 Opløsning
Opløsning af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af Jels Vikingespils opløsning disponeres der over den tilstedeværende formue efter generalforsamlingens bestemmelse til kulturelle formål.

Godkendt i Jels, den 26. oktober 2001.
Leif Rasmussen
Susanne S. Bossen
Søren Hald
Henning Svendsen
Søren Poulsen
Heidi Lund
Olav Finnemann

Som dirigent: Normann Pedersen

Vedtægtsændringerne er vedtaget på generalforsamlinger den 25. oktober 2002 kl. 19.00 på Hotel Jels og den 13. november 2002 i Valhal.
Leif Rasmussen
Susanne Bossen
Søren Hald
Henning Svendsen
Flemming Nielsen
Ib Paasch Nielsen
Olav Finnemann

Som dirigent: Tøger Stranddorf

Vedtægtsændringerne er vedtaget på generalforsamlinger den 24. oktober 2004 på Hotel Jels og den 25. november 2004 i Møllehuset.

Leif Rasmussen
Søren Hald
Henning Svendsen
Flemming Nielsen
Birgit Axelsen
Heidi Lund
Conni Tetens
Vedtægtsændringerne er vedtaget på generalforsamlinger den 18. november 2010 på Jels Voldsted og den 8. december 2010 i Møllehuset.

Leif Rasmussen
Janus Lynggaard
Leif Lund
Carsten Weitling
Flemming Nielsen
Henrik Paasch
Birthe Fogh

Som dirigent: Tøger Stranddorf